Deklaracja dostępności strony internetowej

Deklaracja dostępności strony internetowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nowej Rudzie

Wstęp

Miejska Biblioteka Publiczna w Nowej Rudzie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nowej Rudzie.

Data publikacji strony internetowej: brak danych

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 03.06.2016

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa www.biblioteka.nowaruda.pl jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • nagrania video nie posiadają napisów dla osób niesłyszących,część plików multimedialnych nie jest dostępna cyfrowo - część zdjęć opublikowanych w treści artykułów na stronie nie posiada opisów alternatywnych,
 • nie wszystkie linki posiadają atrybut "tytuł",
 • brak możliwości regulowania wielkości czcionki,
 • brak możliwości ustawienia zwiększonego kontrastu,
 • administratorzy/redaktorzy dokładają wszelkich starań, aby dane zamieszczone na stronie były zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • pliki pdf dostępne na stronie mogą być odczytane przez czytniki tekstu (są to pliki z rozpoznanym tekstem nie są graficzne),
 • większość plików graficznych posiada atrybut "alt",
 • tło witryny oraz tekst posiadają dostateczny kontrast.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-12-07

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny, korzystając z narzędzia do oceny dostępności strony:

 • Test - European Internet Inclusion Initiative ( https://checkers.eiii.eu/ ), z którego wynika, że strona internetowa www.biblioteka.nowaruda.pl spełnia wymagania w 77.12 %,
 • oraz narzędzia do sprawdzania kombinacji kolorów pierwszego planu i tła wszystkich elementów DOM (Obiektowy model dokumentu) i określania, czy zapewniają one wystarczający kontrast, gdy są oglądane przez osobę mającą deficyty kolorów ( https://www.checkmycolours.com ), z którego wynika, iż testy przeprowadzono na 229 elementach strony. Błędy występują:
  • współczynnik kontrastu jasności: 35 błędów w elementach,
  • różnica jasności: 62 błędy w elementach,
  • różnica kolorów: 116 błędów w elementach.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Rafał Wojciechowski, adres poczty elektronicznej administrator@biblioteka.nowaruda.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 74 872 46 96. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich (link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich).