Regulamin korzystania z sieci internet w Czytelni MBP

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 1/2020
Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nowej Rudzie
z dnia 05.03.2020

 1. Miejska Biblioteka Publiczna w Nowej Rudzie zapewnia użytkownikom możliwość korzystania z wyznaczonego urządzenia komputerowego, zwanego dalej stanowiskiem komputerowym, zapewniającym łączność internetową.
 2. Warunkiem korzystania ze stanowiska internetowego jest pozostawienie przez użytkownika dokumentu tożsamości u pracownika dyżurującego w czytelni oraz wpisanie się do zeszytu odwiedzin czytelni.
 3. Stanowisko internetowe służy do zaspokajania potrzeb informacyjnych i naukowych użytkowników. Zabrania się wykorzystania go do celów komercyjnych, a także sprzecznych z obowiązującym prawem, w szczególności dotyczących ochrony dóbr osobistych, prawa, w szczególności dotyczących ochron dóbr osobistych, prawa autorskiego oraz dostępu do materiałów pornograficznych.
 4. Korzystanie z usług internetowych jest nieodpłatne i ogranicza się do przeglądania zasobów sieci Internet przy użyciu przeglądarek internetowych. Użytkownik może korzystać ze stanowiska internetowego jedną godzinę – z możliwością przedłużenia, o ile nie będzie innych użytkowników czekających na dostęp do stanowiska internetowego.
 5. Użytkownikowi korzystającemu ze stanowiska internetowego zabrania się:
  • zmiany konfiguracji oprogramowania zainstalowanego na lokalnym twardym dysku komputera,
  • zmiany ustawień geometrii obrazu w monitorze komputera,
  • samowolnego instalowania jakiegokolwiek oprogramowania na lokalnym dysku twardym komputera,
  • instalowania jakichkolwiek danych na dyskach twardych,
  • samodzielnego usuwania usterek w działaniu oprogramowania systemowego i użytkowego.
 6. Użytkownik ma prawo za uprzednim powiadomieniem pracownika dyżurującego w dziale, do skopiowania części danych z Internetu na płyty CD.
  • wydruk jednej strony A4 (czarno-biały) – 0,50 zł, wydruk 1 strony A4 (kolor) – 1,50 zł
  • dźwięk odtwarzany podczas korzystania ze stanowiska internetowego i programów multimedialnych może być emitowany tylko przez podłączone do komputera słuchawki (udostępnia je pracownik czytelni)
  • 10 minut przed końcem pracy czytelni użytkownik musi opuścić stanowisko komputerowe.
 7. Pracownik dyżurujący w czytelni ma prawo kontrolować czynności wykonywane przez użytkownika przy komputerze. W związku z tym treści wyświetlane na komputerze w czytelni. Przypadki używania komputerów do celów niezgodnych z prawem będą zgłaszane odpowiednim organom. W przypadku odwiedzenia stron o charakterze pornograficznym, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, czy też propagujących przemoc, pracownik biblioteki może poprosić o opuszczenie stanowiska komputerowego. Może też uniemożliwić użytkownikowi korzystanie ze stanowiska, jeśli uzna, że korzystający z Internetu wykonuje czynności niepożądane lub narusza postanowienia niniejszego regulaminu. Użytkownik ponosi odpowiedzialność materialną za szkody powstałe z jego winy. W przypadku zakłóceń lub problemów związanych z pracą urządzenia na stanowisku internetowym, użytkownik jest zobowiązany niezwłocznie zgłosić to dyżurującemu pracownikowi.
 8. W przypadku naruszenia zasad korzystania ze stanowiska internetowego, określonych w niniejszym regulaminie, a także ogólnych zasad korzystania z Biblioteki określonych w regulaminie działów i filii MBP w Nowej Rudzie, użytkownik może być pozbawiony prawa do korzystania z usług internetowych. Decyzje w tej sprawie podejmuje pracownik odpowiedzialny za stanowisko internetowe. Użytkownikowi przysługuje prawo odwołania się od tej decyzji do dyrektora MBP w Nowej Rudzie.
 9. Pracownik Biblioteki ma prawo nakazać opuszczenie lokalu Biblioteki i odmówić obsługi Użytkownika niestosującego się do przepisów niniejszego Regulaminu, naruszającego powszechnie obowiązujące normy zachowania, a w szczególności będącego w stanie wskazującym na spożycie alkoholu, środków odurzających, nieprzestrzegającego podstawowych zasad higieny, zachowującego się głośno i agresywnie, który jest niebezpieczny lub uciążliwy dla pozostałych użytkowników Biblioteki.
 10. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 5 marca 2020r.