Regulamin korzystania ze zbiorów multimedialnych w MBP w Nowej Rudzie

Załącznik nr 2 do postanowienia nr 3/2013
Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nowej Rudzie
z dnia 12 sierpnia 2013 r.

Czytelnia Gromadzi i udostępnia (na miejscu i na zewnątrz) zbiory audiowizualne (książki audio), zbiory elektroniczne (gry komputerowe, kursy języków, inne multimedia edukacyjne).

I.

 1. Użytkownikami zbiorów multimedialnych mogą zostać osoby, które ukończyły 15 lat, posiadają kartę biblioteczną Miejskiej Biblioteki w Nowej Rudzie i podpisały oświadczenie o znajomości regulaminu korzystania ze zbiorów multimedialnych.
 2. Użytkownicy poniżej 18-tego roku życia muszą posiadać poręczenie i telefon kontaktowy do rodziców lub opiekunów.
 3. Użytkownicy mają prawo do korzystania na miejscu z wydawnictw multimedialnych dostępnych w czytelni.
 4. Dźwięk odtwarzany podczas pracy programów multimedialnych może być emitowany tylko przez słuchawki.
 5. Użytkownik może korzystać jednocześnie tylko z jednego programu multimedialnego.
 6. Korzystanie z programów multimedialnych na miejscu w Mediatece jest bezpłatne

II.

 1. Przy zapisie zgłaszający powinien:
  1. okazać dowód tożsamości,
  2. Podpisać zobowiązanie zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. O ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883).
 2. Za niepełnoletniego czytelnika odpowiadają i kartę zobowiązania podpisują rodzice lub opiekunowie prawni.
 3. Użytkownik zobowiązany jest informować bibliotekę o zmianie miejsca zamieszkania i szkoły.
 4. Wydanie karty bibliotecznej – koszt 1 zł.
 5. O zgubieniu kart bibliotecznej należy niezwłocznie powiadomić bibliotekę telefonicznie, bądż zgłosić się osobiście w celu zablokowania konta.
 6. Wydanie duplikatu za zgubioną kartę biblioteczną – koszt 5 zł.
 7. Wypożyczanie multimediów jest bezpłatne .
 8. Jednorazowo można wypożyczyć 2 tytuły, gdy tytuł jest na 1 płycie (książka audio). Jeśli tytuł jest na wielu płytach okres wypożyczenia wynosi 30 dni; pozostałe media wypożyczane są na 3 dni.
 9. Termin zwrotu wypożyczonych multimediów nie podlega prolongacie.
 10. Użytkownik za pośrednictwem bibliotekarza może zarezerwować media, które są wypożyczone przez innych użytkowników.
 11. Wybrane media użytkownik rejestruje u dyżurnego bibliotekarza i także jemu je zwraca.
 12. Przy wypożyczaniu multimediów należy obowiązkowo podać kontaktowy numer telefonu.

III.

 1. Bibliotekarz udziela informacji o zbiorach, pomaga w doborze lektury i obsłudze sprzętu multimedialnego.
 2. W czytelni obowiązuje całkowity zakaz używania telefonów komórkowych.
 3. Użytkownik czytelni zobowiązany jest do korzystania z wypożyczonych zbiorów tylko w zakresie własnego użytku osobistego. Kopiowanie wypożyczonych zbiorów jest zabronione – Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie i prawach pokrewnych (Dz. U z 2000 r Nr 80 poz. 204).
 4. Użytkownik wyrażający wolę korzystania ze zbiorów biblioteki zgadza się na przetwarzanie przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Nowej Rudzie jego danych osobowych określonych ustawą z dnia 25 czerwca 1997 r. o bibliotekach. Dane osobowe są przekazywane dobrowolnie na podstawie karty zapisu do biblioteki. Użytkownik ma prawo do ich sprawdzania i poprawiania, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 stycznia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz 883).

IV.

 1. Użytkownik jest zobowiązany do poszanowania mediów będących własnością Mediateki, powinien zwrócić uwagę na ich stan przed wypożyczeniem, a zauważone uszkodzenia natychmiast zgłosić bibliotekarzowi.
 2. Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia mediów, bądź z niewłaściwego z nich korzystania odpowiada użytkownik.
 3. Odszkodowanie za zgubienie, uszkodzenie, zniszczenie lub za niewłaściwe korzystanie z mediów, jest równe wysokości obowiązującej ceny rynkowej.

V.

 1. Za przetrzymanie mediów ponad termin biblioteka pobiera opłaty w kwocie – 0,20 zł za każdą książkę audio i 3 zł od każdego innego medium (film, gra, program edukacyjny, kurs języka) za każdy dzień po terminie zwrotu.
 2. Każda wpłata dokonana przez czytelnika jest potwierdzona pokwitowaniem.

VI.

Użytkownik nie stosujący się do przepisów niniejszego regulaminu może być pozbawiony prawa do korzystania ze zbiorów. Decyzję w tej sprawie podejmuje kierownik czytelni. Użytkownikowi przysługuje prawo odwołania od tej decyzji do dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nowej Rudzie.


VI.

Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 12 sierpnia 2013 r.