Regulamin Filii Nr 4 MBP w Nowej Rudzie

Załącznik nr 1 do postanowienia nr 7/2013
Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nowej Rudzie
z dnia 19 sierpnia 2013 r.

I.

 1. Wypożyczalnia jest przeznaczona dla dzieci i młodzieży.
 2. Korzystanie z biblioteki jest bezpłatne.
 3. Dzieci które chcą wypożyczać książki zapoznają się z regulaminem i podpisują zobowiązanie, które musi być potwierdzone podpisem rodziców lub opiekunów prawnych zgodnie z postanowieniami ustawy O ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz.833 z dn. 29.08.1997r.).
 4. Czytelnik zawiadamia bibliotekę o każdorazowej zmianie adresu i przeniesieniu do innej szkoły.

II.

 1. Czytelnik jednorazowo może wypożyczyć 4 książki na okres jednego miesiąca.
 2. Okres wypożyczenia książki może być przedłużony, o ile nie ma na nią zapotrzebowania.
 3. Za przetrzymywanie książek ponad określony termin biblioteka wysyła upomnienia e-mailem, telefonicznie lub Pocztą Polską za które pobiera opłatę.
  Koszt Upomnień:
  1. Pierwsze upomnienie – 4.00 zł
  2. Drugie upomnienie – 6.00 zł
  3. Trzecie upomnienie – 9.00 zł
 4. Z księgozbioru podręcznego korzysta się na miejscu.

III.

 1. Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania książek będących własnością społeczną, powinien też zwrócić uwagę na jej stan przed wypożyczeniem. Zauważone uszkodzenia należy zgłosić bibliotekarzowi.
 2. Zgubioną lub zniszczoną książkę rodzice powinni odkupić lub zapłacić jej bieżącą wartość wraz z kosztami oprawy.
 3. Za uszkodzenie książki należy się odszkodowanie w wysokości określonej przez bibliotekarza.
 4. Z wypożyczalni mogą korzystać czytelnicy stosujący się do obowiązującego regulaminu.
 5. Biblioteka udostępnia internet. Sposób oraz zasady korzystania określa odrębny regulamin.

III.

 1. Czytelnik niestosujący się do przepisów regulaminu może być czasowo, a w szczególnie drastycznym wypadku – na stałe pozbawiony prawa do korzystania z wypożyczalni.
 2. Czytelnikowi przysługuje prawo odwołania do Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nowej Rudzie.

IV.

Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 19 sierpnia 2013 r.