Regulamin Oddziału dla Dzieci MBP w Nowej Rudzie

Załącznik nr 1 do postanowienia nr 5/2013
Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nowej Rudzie
z dnia 12 sierpnia 2013 r.

 1. Oddział dla dzieci jest przeznaczony dla wszystkich obywateli.
 2. Korzystanie z biblioteki jest bezpłatne.
 3. Czytelnicy którzy chcą wypożyczyć książki, zapoznają się z regulaminem i własnoręcznie podpisują zobowiązanie, które, musi być potwierdzone również podpisem rodziców lub opiekunów prawnych, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997r. Dz. U. Nr 133, poz 883.
 4. Wierzchnie okrycie i torbę należy pozostawić w wyznaczonym do tego celu miejscu.
 5. Przy jednoosobowej obsłudze biblioteki nie ma wolnego dostępu do półek.
 6. Czytelnik zawiadamia bibliotekę o zmianie adresu i przeniesieniu się do innej szkoły.
 7. Czytelnik może jednorazowo wypożyczyć 4 książki na okres 4 tygodni.
 8. Okres wypożyczenia książek może być przedłużony, o ile książka nie ma zapotrzebowania przez innych czytelników.
 9. Za przetrzymywanie książki ponad termin określony punktem 7 biblioteka wysyła upomnienia e-mailem, telefonicznie lub Pocztą Polską za które pobiera opłatę.
 10. Za każdy dzień przetrzymywania książki będzie naliczana kara w wysokości 20 gr za dzień.
 11. Koszt upomnień:
  1. Pierwsze upomnienie – 4.00 zł
  2. Drugie upomnienie – 6.00 zł
  3. Trzecie upomnienie – 9.00 zł
 12. Po wysłaniu trzech upomnień, bądź naliczeniu kary za przetrzymywanie książki w wysokości 10 zł nastąpi zablokowanie konta czytelnika.
 13. Konto zostanie odblokowane w przypadku uiszczenia należności, bądź jej umorzenia przez Dyrektora MBP.
 14. Z księgozbioru podręcznego oddziału dla dzieci korzysta się tylko na miejscu.
 15. Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania książek będących własnością społeczną, powinien też zwrócić uwagę na stan książki przed jej wypożyczeniem. Zauważone uszkodzenia należy zgłosić bibliotekarzowi.
 16. Zgubioną lub zniszczoną książkę rodzice (opiekunowie) winni odkupić lub zapłacić jej aktualną wartość wraz z kosztem oprawy.
 17. Za uszkodzenia książki należy się odszkodowanie w wysokości określonej przez bibliotekarza.
 18. Każdy z czytelników otrzymuje KARTĘ BIBLIOTECZNĄ.
  Koszt karty bibliotecznej to 1 zł.
 19. Zgubienie karty lub jej zniszczenie wynosi – 5.00 zł.
 20. Z usług oddziału dziecięcego mogą korzystać tylko czytelnicy, stosujący się do obowiązującego regulaminu.
 21. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 12 sierpnia 2013 r.