Regulamin Wypożyczalni MBP w Nowej Rudzie

Załącznik do postanowienia nr 4/2013
Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nowej Rudzie
z dnia 12 sierpnia 2013 r.

I.

 1. Z wypożyczalni mogą korzystać wszyscy obywatele.
 2. Korzystanie z wypożyczalni jest bezpłatne.
 3. Przy zapisie zgłaszający się powinien:
  1. okazać dowód osobisty,
  2. wypełnić kartę zapisu i podpisać zobowiązanie zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. DZ. U. Nr 133, poz 883.
 4. Za niepełnoletniego czytelnika odpowiadają i podpisują zobowiązania rodzice lub prawni opiekunowie.
 5. Czytelnik zobowiązany jest informować Bibliotekę o zmianie miejsca zamieszkania, miejsca pracy lub szkoły.

II.

 1. Każdy czytelnik otrzymuje kartę biblioteczną która jest dokumentem identyfikującym czytelnika.
 2. Właścicielem karty jest MBP w Nowej Rudzie.
 3. O zgubieniu karty bibliotecznej należ niezwłocznie powiadomić bibliotekę telefonicznie, bądż zgłosić się osobiście w celu zablokowania konta.
 4. Wydanie duplikatu za zgubioną kartę biblioteczną – 5 zł.

III.

 1. Wypożyczyć można jednorazowo 4 woluminy.
 2. Książki wypożycza się na okres nie dłuższy niż 30 dni .
 3. Biblioteka może przesunąć termin zwrotu wypożyczonej książki, jeżeli nie ma na nią zapotrzebowania ze strony innych czytelników.
 4. Biblioteka może żądać zwrotu książek przed terminem ustalonym w ust.2, jeżeli stanowią one szczególnie poszukiwane pozycje (np. lektur).
 5. Na prośbę czytelników Biblioteka sprowadza w miarę możliwości, książki z innych bibliotek. Informacje na ten temat można uzyskać w czytelni.

IV.

 1. Czytelnik jest zobowiązany do szanowania książek będących własnością społeczną. Zauważone uszkodzenia należy zgłaszać bibliotekarzowi.
 2. Za szkody wynikłe ze zgubienia, uszkodzenia lub zniszczenia książki odpowiada czytelnik. Wysokość odszkodowania ustala bibliotekarz kierując się wartością rynkową i biblioteczną, oraz stopniem jej uszkodzenia.
 3. Za zniszczenie jednego tomu dzieła wielotomowego, czytelnik ponosi koszt całego kompletu.
 4. Czytelnik może wyjątkowo za zgodą bibliotekarza, dostarczyć zamiast zagubionej lub zniszczonej – inną książkę o podobnej wartości materialnej i czytelniczej przydatnej dla Biblioteki.
 5. Na sumy wpłacone z tytułu zagubienia lub uszkodzenia książki bibliotekarz wydaje czytelnikowi pokwitowanie.

V.

 1. Za przetrzymywanie książek ponad termin określony w § 2 ust. 2 pobierana jest opłata w wysokości 20 groszy od woluminu za każdy rozpoczynający się dzień po terminie zwrotu. Za wysłane upomnienia biblioteka pobiera opłaty:
  1. 4,00 zł,
  2. 6,00 zł,
  3. 9,00 zł
 2. Jeżeli czytelnik mimo upomnień wysyłanych przez Bibliotekę odmawia zwrotu książki lub uiszczenia należnych opłat, Biblioteka dochodzi swoich roszczeń na drodze prawnej.

VI.

Czytelnik niestosujący się do przepisów niniejszego regulaminu może być czasowo, a w szczególnie drastycznych przypadkach na stałe pozbawiony prawa do korzystania z wypożyczalni. Decyzje w tej sprawie podejmuje kierownik wypożyczalni. Czytelnikowi przysługuje prawo odwołania się do dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nowej Rudzie.


VII.

Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 12 sierpnia 2013 r.