Regulamin Organizacyjny MBP w Nowej Rudzie

Podstawa prawna – Statut Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nowej Rudzie stanowiąc załącznik do Uchwały Nr 237/XXIX/00 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 13 grudnia 2000 oraz Uchwały Nr 87/XI/03 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 24 września 2003 r.

 1. Na czele biblioteki stoi dyrektor który:
  • zarządza całokształtem działalności i jest za nią odpowiedzialny.
  • ustala szczegółową organizację wewnętrzną biblioteki.
  • reprezentuje bibliotekę na zewnątrz.
  • prowadzi politykę kadrową biblioteki (zatrudnia, zwalnia, awansuje pracowników działalności podstawowej i obsługi).
  • gospodaruje budżetem biblioteki i jest odpowiedzialny za jego wykorzystanie.

  Ponadto do obowiązków Dyrektora należy:
  • czuwanie nad właściwym doborem książek oraz kontrola zakupu nowych książek .
  • współpraca z innymi bibliotekami, organizacjami społecznymi , stowarzyszeniami kulturalnymi prowadzącymi działalność kulturalno – oświatową.
  • sprawuje nadzór organizacyjny i merytoryczny nad placówkami bibliotecznymi na terenie miasta Nowa Ruda.

 2. W skład biblioteki wchodzą następujące działy lub samodzielne stanowiska pracy:
  • Dział Administracji i obsługi
  • Wypożyczalnia dla dorosłych
  • Czytelnia
  • Oddział dla dzieci
  • Filia nr 1
  • Filia nr 2
  • Filia nr 3
  • Filia nr 4
  • Punkt Biblioteczne
  • Działy gromadzenia i opracowania zbiorów

 3. Dział administracji i obsługi:

  Obsada: 5,1 etatu, w tym:

  • Główny księgowy – 1 etat
  • sprzątaczka MBP – 1,75 etatu
  • filia nr 1 – 0,10 etatu
  • filia 3 i 4 – 0,5 etatu
  • informatyk – 0,5 etatu
  • stróż – 0,5 etatu
  • konserwator – 0,5 etatu
  • kasjerka – 0,25 etatu

  Funkcje kierownika działu pełni Dyrektor MBP.

  Do zadań działu należy:

  1. Realizacja budżetu, plany, sprawozdawczość ogólna i finansowa, inne prace finansowo – gospodarcze.
  2. Inwentaryzacja zasobów bibliotecznych.
  3. Utrzymywanie porządku i czystości, zgodnie z wymaganiami higieniczno – sanitarnymi pomieszczeń w budynku biblioteki i wokół otoczenia budynku.
  4. Załatwianie spraw gospodarczych biblioteki.
  5. Sprawowanie pieczy nad bezpieczeństwem budynku biblioteki, jej wyposażeniem, oraz urządzeniami instalacyjnymi.
  6. Wykonywanie napraw i konserwacja uszkodzonych urządzeń w bibliotece i jej filiach, niewymagających uprawnień specjalistycznych.
  7. Utrzymanie w ruchu ciągłym w okresie grzewczym pieca gazowego CO.
  8. Szkolenie pracowników w zakresie obsługi i pracy na komputerach.
  9. Stała dbałość o sprawność i stan techniczny posiadanych komputerów.
  10. Dbanie o sieć internetową biblioteki.
  11. Prowadzenie stron internetowych biblioteki.

 4. Wypożyczalnia dla dorosłych, Czytelnia, Oddział dla dzieci, Filia nr 1, Filia nr 3, Filia nr 4, Punkty Biblioteczne

  Obsada: 10 etatów, w tym:

  1. Wypożyczalnia dla dorosłych – 3 etaty
  2. Oddział dla dzieci – 2,5 etatu
  3. Czytelnia – 1 etat
  4. Filia 1,3,4 – 3,5 etatu

  Do obowiązków w/w placówek należy:

  1. Wykonywanie prac związanych z bezpośrednią obsługą czytelników.
  2. Prowadzenie właściwej dokumentacji danej placówki.
  3. Organizowanie form pracy z czytelnikiem.
  4. Dbałość o wygląd estetyczny placówki, organizacja wydarzeń i form pracy propagujących książkę i czytelnictwo.
  5. Prowadzenie punktów bibliotecznych oraz czuwanie nad ich prawidłowym funkcjonowaniem.
  6. Prowadzenie służb informacyjno – bibliograficznej, wypożyczeń międzybibliotecznych.
  7. Prowadzenie książki życzeń i zażaleń.
  8. Prowadzenie selekcji książek, skontrum księgozbioru, reorganizacja katalogów.
  9. Załatwianie spraw administracyjno – gospodarczych kierowanej placówki.
  10. Sporządzenie planów i sprawozdań dotyczących kierowanej placówki.

 5. Dział gromadzenia i opracowania zbiorów

  Obsada: 1 etat

  Do obowiązków pracowników należy:

  1. Zakup księgozbioru dla wszystkich placówek podległych MBP.
  2. Opracowanie księgozbioru.
  3. Opracowanie zbiorów audiowizualnych.
  4. Sprawozdawczość w zakresie zakupu książek.

Obowiązki ogólne wszystkich pracowników MBP :

 1. Znajomość i przestrzeganie przepisów, norm ogólnych, regulaminów wewnętrznych, zarządzeń instrukcji itp. w zakresie zajmowanego stanowiska i dotyczące wykonywanej pracy.
 2. Sumienne i rzeczowe wykonywanie wymaganych obowiązków i otrzymanych poleceń służbowych.
 3. Zgłaszanie zwierzchnikowi problemów powstałych lub mogących powstać w toku pracy.
 4. Zachowanie drogi służbowej przy wykonywaniu obowiązków.
 5. Wnikliwe, bezstronne i uprzejme załatwianie stron.
 6. Przestrzeganie zasad dobrego współżycia, oraz dbałość o właściwe relacje pomiędzy pracownikami.
 7. Subordynacja wobec bezpośrednich przełożonych i przełożonych wyższego stopnia.
 8. Wyrównanie strat biblioteki zaistniałych wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania powierzonych obowiązków.