Regulamin Filii Nr 1 MBP w Nowej Rudzie

Załącznik do postanowienia nr 8/2013
Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nowej Rudzie
z dnia 19 sierpnia 2013 r.

I

 1. Z biblioteki mogą korzystać wszyscy mieszkańcy.
 2. Korzystanie z biblioteki jest bezpłatne.
 3. Przy zapisie zgłaszający się powinni:
  1. okazać dowód osobisty
  2. wypełnić kartę zapisu i podpisać zobowiązanie zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 r. Dz. U. Nr 133, poz. 833
 4. Za niepełnoletniego czytelnika odpowiadają i podpisują zobowiązanie rodzice lub opiekunowie.
 5. Czytelnik jest zobowiązany informować bibliotekę o zmianie miejsca zamieszkania, miejsca pracy lub szkoły.
 6. Użytkownik, który korzysta ze zbiorów na miejscu, zobowiązany jest wpisać się do zeszytu odwiedzin kącika czytelniczego.

II

 1. Wypożyczać można jednocześnie 4 woluminy.
 2. Książki wypożycza się na okres nie dłuższy niż 20 dni, lektury na 2 tygodnie.
 3. Biblioteka może przesunąć termin zwrotu wypożyczonej książki, jeżeli nie ma na nią zapotrzebowania ze strony innych czytelników.
 4. Biblioteka może żądać zwrotu książek przed ustalonym terminem, jeżeli stanowią one szczególnie poszukiwane pozycje.
 5. Na prośbę czytelników, biblioteka sprowadza w miarę możliwości, książki z innych bibliotek.
 6. Z księgozbioru podręcznego biblioteki korzysta się na miejscu.

III

 1. Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania książek będących własnością społeczną, powinien też zwrócić uwagę na stan książki przed jej wypożyczeniem.
 2. Szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia książki odpowiada czytelnik. Wysokość odszkodowania ustala bibliotekarz, w zależności od aktualnej wartości książki na rynku i stopnia jej uszkodzenia.
 3. Jeżeli po zagubieniu lub zniszczeniu jednego tomu z dzieła wielotomowego, czytelnik nie jest w stanie odkupić brakującego tomu – wpłaca równowartość całości dzieła.

IV

 1. Za przetrzymanie książek ponad określony termin biblioteka wysyła upomnienia e-mailem, telefonicznie lub Pocztą Polską, za które pobiera opłatę.
  Koszt upomnień:
  1. Pierwsze upomnienie – 4,00 zł
  2. Drugie upomnienie – 6,00 zł
  3. Trzecie upomnienie – 9,00 zł
 2. Jeżeli czytelnik, mimo upomnień wysyłanych przez bibliotekę, odmawia zwrotu książki lub uiszczenia należnych opłat, biblioteka dochodzi swych roszczeń zgodnie z przepisami prawa.

V

Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego regulaminu, może być czasowo, a w szczególnie drastycznych przypadkach, na stałe pozbawiony prawa do korzystania z biblioteki. Decyzję w tej sprawie podejmuje kierownik biblioteki. Czytelnikowi przysługuje prawo odwołania się do Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nowej Rudzie, ul. Boh. Getta 10.


VI

Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 19 sierpnia 2013 r.