Regulamin Filii Nr 3 MBP w Nowej Rudzie

Załącznik do postanowienia nr 6/2013
Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nowej Rudzie
z dnia 19 sierpnia 2013 r.

I.

 1. Z wypożyczalni mogą korzystać wszyscy obywatele.
 2. Korzystanie z wypożyczalni jest bezpłatne.
 3. Przy zapisie zgłaszający się powinien :
  1. okazać dowód osobisty
  2. podpisać zobowiązanie, zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997. O ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz 883)
 4. Za niepełnoletniego czytelnika odpowiadają i podpisują zobowiązanie rodzice lub opiekunowie.
 5. Czytelnik zobowiązany jest informować bibliotekę o zmianie miejsca zamieszkania , miejsca pracy lub szkoły.

II.

 1. Wypożyczyć można jednocześnie 4 książki.
 2. Książki z działu beletrystyki, naukowe i popularnonaukowe wypożycza się na okres nie dłuższy niż 30 dni.
 3. Biblioteka może przedłużyć termin zwrotu wypożyczonej książki jeśli nie ma na nią zapotrzebowania ze strony innych czytelników.
 4. Biblioteka może żądać zwrotu książki przed ustalonym terminem, jeśli jest ona szczególnie poszukiwaną pozycją.
 5. Na prośbę czytelników biblioteka sprowadza w miarę możliwości książki z innych bibliotek. Wypożyczenia międzybiblioteczne realizowane są w Czytelni Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nowej Rudzie.
 6. Z księgozbioru podręcznego wypożyczalni korzysta się na miejscu.

III.

 1. Czytelnik jest zobowiązany do szanowania książek będących własnością społeczną, powinien też zwrócić uwagę na stan książki przed jej wypożyczeniem i zauważone uszkodzenia zgłosić bibliotekarzowi.
 2. Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia książki odpowiada czytelnik. Wysokość odszkodowania ustala bibliotekarz kierując się wartością rynkową i biblioteczną, oraz stopniem jej uszkodzenia.
 3. Za zniszczenie jednego tomu dzieła wielotomowego, czytelnik ponosi koszty całego kompletu.
 4. Na sumy wypłacone z tytułu zagubienia lub uszkodzenia książki bibliotekarz wydaje czytelnikowi pokwitowanie.

IV.

 1. Za wysłanie upomnienia biblioteka pobiera równowartość kosztów. Koszt Upomnień:
  1. Pierwsze upomnienie – 4.00 zł
  2. Drugie upomnienie – 6.00 zł
  3. Trzecie upomnienie – 9.00 zł
 2. Jeśli czytelnik pomimo wysyłanych upomnień odmawia zwrotu książek lub uiszczenia należnych opłat, biblioteka dochodzi swych roszczeń na drodze prawnej.

V.

Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego regulaminu może być czasowo, a w szczególnie drastycznych wypadkach na stałe pozbawiony prawa do korzystania z wypożyczalni. Decyzję w tej sprawie podejmuje kierownik biblioteki. Czytelnikowi przysługuje prawo do odwołania się do Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nowej Rudzie, ul. Bohaterów Getta 10.


V.

Czytelnik który chce wyrazić swą opinię o bibliotece może wpisać się do "Rejestru skarg wniosków i listów” znajdującego się w wypożyczalni Filii nr 3.


VI.

Postanowienie wchodzi w życie z dniem 19 sierpnia 2013 r.