Archiwum za rok 2015

I Ogólnopolski Konkurs Poetycki

Plakat przedstawiający Zygmunta Krukowskiego
dodano: poniedziałek, 2 lutego 2015 autor: Grzegorz Rapanowicz

Miejska BibliotekaPubliczna w Nowej Rudzie

ogłasza

IOgólnopolski Konkurs Poetycki

im.Zygmunta Krukowskiego

Do 1 czerwca 2015 roku należy nadesłać zestaw pięciuwierszy w trzech egzemplarzach. Nadesłane wiersze nie mogą byćpublikowane i nagradzane w innych konkursach. Jury po przewodnictwemKarola Maliszewskiego przyzna nagrody w wysokości: I – 900 zł,II – 400 zł, III – 200. Możliwy jest inny podziałnagród. Ponadto przewiduje się wyróżnienia honorowe wpostaci druku w antologii towarzyszącej. Warunkiem otrzymanianagrody jest osobisty udział w imprezie finałowej, w przeciwnymrazie nagroda pozostaje wyróżnieniem honorowym, a gratyfikacjapieniężna powiększy sumę nagród w kolejnym Konkursie.

Konkurs ma charakter otwarty, bez ograniczeń wiekowych i wymagańtematycznych. Utwory należy opatrzyć godłem (słownym), a wzaklejonej kopercie, sygnowanej tym samym godłem, przesłaćnastępujące dane: imię i nazwisko, dokładny adres zamieszkania,numer telefonu, e-mail. Honorowane będą tylko prace na papierzeformatu A4, nadesłane w formie wydruku komputerowego bądźmaszynopisu, dodatkowo w formie elektronicznej na adresdyrektor@biblioteka.one.pl. Organizatorzy nie zwracająnadsyłanych utworów. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane w prasiei internecie.

Przesłanie prac konkursowych oznacza zgodę autora na nieodpłatnewykorzystanie tekstów w we wzmiankowanej antologii, prasielokalnej bądź na stronie internetowej Organizatora oraz nagromadzenie i przetwarzanie danych osobowych uczestników do potrzebkonkursowych.

Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się w czwartek 9 lipca 2015roku podczas XXV Noworudzkich Spotkań z Poezją. Laureaci zostanązawiadomieni o terminie wręczenia minimum 2 tygodnie przeduroczystością.

Wiersze należywysłać na adres:

MiejskaBiblioteka Publiczna w Nowej Rudzie, ul. Bohaterów Getta 10, 57-400Nowa Ruda z dopiskiem na kopercie „Konkurs im. ZygmuntaKrukowskiego”.