Archiwum za rok 2019

V Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Zygmunta Krukowskiego

Plakat przedstawiający Zygmunta Krukowskiego
dodano: poniedziałek, 19 sierpnia 2019 autor: Rafał Wojciechowski

Miejska Biblioteka Publiczna w Nowej Rudzie ogłasza V Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Zygmunta Krukowskiego.

Konkurs ma charakter otwarty, bez ograniczeń wiekowych i wymagań tematycznych.

Do 13 października 2019 r. należy wysłać zestaw pięciu wierszy.

Honorowane będą tylko prace nadesłane w jednym pliku tekstowym, w formacie elektronicznym (.doc, .rtf, .txt, .odt, .pdf) oznaczone godłem na adres e-mailowy: dyrektor@biblioteka.nowaruda.pl

Kopertę sygnowaną tym samym godłem co wiersze, z dopiskiem „Konkurs Krukowskiego”, zawierającą następujące dane: imię i nazwisko, dokładny adres zamieszkania, numer telefonu, e-mail, należy przesłać pocztą na adres: Miejska Biblioteka Publiczna w Nowej Rudzie, ul. Bohaterów Getta 10, 57-400 Nowa Ruda.

Nadesłane utwory nie mogą być publikowane i nagradzane w innych konkursach.

Jeden autor może wysłać jeden zestaw.

Przesłanie prac konkursowych oznacza zgodę autora na: 

  • upublicznienie danych osobowych (imienia, nazwiska, miejscowości),
  • nieodpłatne wykorzystanie wierszy napisanych przez autorów w pokonkursowej antologii, prasie lokalnej bądź na stronie internetowej Organizatora,
  • publikację zdjęć przedstawiających uczestników konkursu,
  • gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych uczestników dg potrzeb konkursowych. 

Zdobywcy nagród w konkursie, podlegają karencji, mianowicie:

  1. miejsce – trzy lata,
  2. miejsce – dwa lata,
  3. miejsce – rok. 

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne roszczenia osób trzecich z tytułu łamania praw autorskich.

Jury po przewodnictwem Karola Maliszewskiego przyzna nagrody w wysokości:4/p>

  1. 1500 zł,
  2. 1000 zł,
  3. 500 zł.

Możliwy jest inny podriał nagród.

Warunkiem odebrania nagrody jest osobisty udział w imprezie finałowej.

W przeciwnym razie nagroda pozostaje wyróżnieniem honorowym.

Ponadto przewiduje się wyróżnienia honorowe w postaci druku w antologii towarzyszącej imprezie.

Wyniki Konkursu zostaną opublikowane w prasie i internecie.

Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się w listopadzie 2019 r. podczas XXIX Noworudzkich Spotkań z Poezją.

Laureaci zostaną zawiadomieni o terminie wręczenia dwa tygodnie przed uroczystością.