Archiwum za rok 2021

VII Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Zygmunta Krukowskiego

Plakat przedstawiający Zygmunta Krukowskiego
dodano: czwartek, 12 sierpnia 2021 autor: Rafał Wojciechowski

Miejska Biblioteka Publiczna w Nowej Rudzie

ogłasza

VII Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Zygmunta Krukowskiego

Do 15 października 2021 r. należy wysłać zestaw pięciu wierszy.

Honorowane będą tylko prace nadesłane w jednym pliku tekstowym, w formacieelektronicznym (.doc, .rtf, .txt, .odt, .pdf) oznaczone godłem na adres e-mailowy: dyrektor@biblioteka.nowaruda.pl.

Kopertę sygnowaną tym samym godłem co wiersze, z dopiskiem „Konkurs Krukowskiego”, zawierającą następujące dane:imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, e-mail, należy przesłać pocztąna adres:

Miejska Biblioteka Publiczna w Nowej Rudzie,
ul. Bohaterów Getta 10,
57-400 Nowa Ruda.

Nadesłane utwory nie mogą być publikowane i nagradzane w innych konkursach.Jeden autor może wysłać jeden zestaw.Przesłanie prac konkursowych oznacza zgodę autora na:

  • upublicznienie danych osobowych (imienia, nazwiska, miejscowości),
  • nieodpłatne wykorzystanie wierszy napisanych przez autorów w pokonkursowejantologii, prasie lokalnej bądź na stronie internetowej organizatora,
  • publikację zdjęć przedstawiających uczestników konkursu,
  • gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych uczestników do potrzeb konkursowych.

Zdobywcy nagród w konkursie, podlegają karencji, mianowicie:

I miejsce – trzy lata,
II miejsce – dwa lata,
III miejsce – rok.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne roszczenia osób trzecich ztytułu łamania praw autorskich.

Jury po przewodnictwem Karola Maliszewskiego przyzna nagrody w wysokości:

I – 1500 zł,
II – 1000 zł,
III – 500 zł.

Możliwy jest inny podział nagród.Warunkiem odebrania nagrody jest osobisty udział w imprezie finałowej.W przeciwnym razie nagroda pozostaje wyróżnieniem honorowym.

Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się do końca 2021 r. Laureaci zostaną zawiadomieni o terminie wręczenia dwa tygodnie przed uroczystością.

W przypadku braku możliwości przeprowadzenia imprezy finałowej sposób wręczenia nagród będzie uzgodniony indywidualnie ze zwycięzcami konkursu.Ponadto przewiduje się wyróżnienia honorowe w postaci druku w antologii towarzyszącej imprezie.

Wyniki Konkursu zostaną opublikowane w prasie i Internecie.W przypadku konieczności odwołania konkursu odpowiednia informacja zostanieopublikowana na stronie internetowej organizatora www.biblioteka.nowaruda.pl