Archiwum za rok 2023

Warsztaty Kreatywnego Pisania w ramach festiwalu Góry Literatury

Logo festiwalu Góry Literatury
dodano: poniedziałek, 22 maja 2023 autor: Rafał Wojciechowski

W dniach 14 - 15 lipca 2023 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Nowej Rudzie odbędą się Warsztaty Kreatywnego Pisania, organizowane w ramach feestiwalu Góry Literatury. Poniżej regulamin warsztatów.

Regulamin Warsztatów Kreatywnego Pisania organizowanych w ramach Festiwal Góry Literatury 2023:

 1. Festiwal Góry Literatury, Fundacja Olgi Tokarczuk oraz Miejska Biblioteka Publiczna w Nowej Rudzie ogłaszają konkurs na opowiadanie, które wiązałoby się z następującym tematem: Pani Odra i Pan Bug (opowieści o osobach pozaludzkich).
 2. Nagrodą dla wyróżnionych w konkursie będzie udział w Warsztatach Kreatywnego Pisania organizowanych w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Nowej Rudzie (ul. Bohaterów Getta 10) w dniach 14–15 lipca 2023 w czasie trwania Festiwalu Góry Literatury 2023. Skorzystanie z nagrody i udział w warsztatach wymaga zaakceptowania umowy, która zostanie przesłana laureatom.
 3. Do udziału w Warsztatach Kreatywnego Pisania zakwalifikowanych zostanie 6 uczestników, którzy w terminie do dnia 31 maja 2023 roku włącznie nadeślą na adres karmajan@poczta.onet.pl niepublikowane dotąd w żadnej formie opowiadanie mieszczące się temacie wymienionym w punkcie 1.
 4. Do 10 czerwca jury w składzie Karol Maliszewski, Miłka Malzahn, Zbigniew Kruszyński wyłoni 12 wstępnie wybranych tekstów, a nazwiska 6 laureatów zakwalifikowanych do udziału w warsztatach zostaną podane do publicznej wiadomości na stronach Fundacji Olgi Tokarczuk do 20 czerwca 2023.
 5. Udział w warsztatach jest bezpłatny, ale uczestnicy samodzielnie zapewniają sobie nocleg. W razie potrzeby organizatorzy służą pomocą w rezerwacji. Uczestnicy dojadą do Nowej Rudy na własny koszt.
 6. Warsztaty, w czasie których trenerzy będą pracować z uczestnikami, będą odbywać się w dniach 14 i 15 lipca 2023 r. pomiędzy 10.00 a 14.00.
 7. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest ukończenie 18 lat.
 8. W konkursie nie mogą brać udziału osoby, które w poprzednich latach brały udział w Warsztatach Kreatywnego Pisania organizowanych w Nowej Rudzie.
 9. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zaakceptowanie niniejszego regulaminu. Nadesłanie tekstu jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.
 10. Opowiadanie zgłoszone do konkursu nie może przekraczać objętości 3600 znaków ze spacjami, tj. dwóch stron znormalizowanego maszynopisu.
 11. Autorzy zwycięskich opowiadań lub szkiców wyrażają zgodę na upublicznienie faktu, że zostali zakwalifikowani do warsztatów. Zgoda obejmuje ujawnienie imienia i nazwiska lub pseudonimu, jeżeli zostanie on podany, nazwy miasta z którego pochodzi uczestnik, oraz tytułu nagrodzonego opowiadania lub szkicu opowiadania.

Informacja o ochronie danych osobowych:
Administrator danych
Administratorem danych osobowych uczestników Warsztatów Kreatywnego Pisania organizowanych w ramach Festiwalu Góry Literatury 2023 jest Fundacja Olgi Tokarczuk, z siedzibą we Wrocławiu, ul. Krzycka 29, 54-019 Wrocław (“Administrator”).

Zbierane dane osobowe
Administrator zbiera i przetwarza następujące dane osobowe:

 • Dane niezbędne dla celów podatkowych, kontaktu i wypełniania zobowiązań wynikających z umowy.

Cel przetwarzania danych osobowych
Dane osobowe uczestników Warsztatów Kreatywnego Pisania organizowanych w ramach Festiwalu Góry Literatury 2023 mogą być przetwarzane przez Administratora w następujących celach:

 • Prowadzenia działalności statutowej Administratora;
 • Właściwa realizacja zapisów umowy.

Podstawy prawne przetwarzania danych
Podstawami prawnymi, w oparciu o które Administrator przetwarza dane osobowe uczestników Warsztatów Kreatywnego Pisania organizowanych w ramach Festiwalu Góry Literatury 2023 są następujące przesłanki:

 • realizacja obowiązku prawnego; oraz
 • uzasadniony interes Administratora (odpowiednio art. 6 ust. 1 pkt c) i f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (“RODO”), polegający przede wszystkim na prowadzeniu statutowej działalności Administratora. Podstawą przetwarzania danych osobowych może być także zgoda lub wykonanie czynności niezbędnych dla zawarcia lub realizacji umowy. (odpowiednio art. 6 ust. 1 pkt a) i b) RODO).

Przechowywanie i usuwanie danych
Administrator przechowuje dane osobowe przez okres niezbędny dla realizacji celu, dla którego dane zostały zebrane, przez okres wymagany przez przepisy prawa lub do czasu upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń.

Co do zasady Administrator nie przechowuje danych osobowych przez okres dłuższy niż jest to koniecznie.

Prawa uczestników Warsztatów Kreatywnego Pisania organizowanych w ramach Festiwalu Góry Literatury 2023
W związku z przetwarzaniem danych osobowych uczestników Warsztatów Kreatywnego Pisania organizowanych w ramach Festiwalu Góry Literatury 2023 przez Administratora:

 • w zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa uczestnicy Warsztatów Kreatywnego Pisania organizowanych w ramach Festiwalu Góry Literatury 2023 zasięgać informacji lub żądać dostępu do danych osobowych, żądać ich poprawienia lub usunięcia bądź ograniczenia ich przetwarzania. Mogą także zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych oraz żądać ich przeniesienia do innego administratora.
 • uczestnicy Warsztatów Kreatywnego Pisania organizowanych w ramach Festiwalu Góry Literatury 2023 mogą także złożyć skargę dotyczącą przetwarzania danych osobowych do organu ochrony danych - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych www.uodo.gov.pl listownie na adres ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa lub przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie: https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt